Regulamin Konkursu „Wygraj kolekcjonerkę Soulcalibur”

§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą “Wygraj kolekcjonerkę Soulcalibur”
 2. Organizatorem konkursu jest Mediacamp sp. z o.o., ul. Grzegorza Piramowicza 15/13, 90-254 Łódź, NIP: 725230675 (zwanym dalej „Organizator”)
 3. Fundatorem nagrody jest Gamefinity – Gry i Konsole (Rafał Drabik, 26-600 Radom, ul. Traugutta 56 lok. 2 NIP: 948-222-31-56). (zwanym dalej „Fundator”)
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/kolekcjonerki (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2 – Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Organizatora lub Fundatora
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora lub Fundatora

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na stronach facebook Gamefinity – Gry i Konsole (https://www.facebook.com/gamefinityradom) oraz Kolekcjonerki (https://www.facebook.com/kolekcjonerki)
 3. Konkurs trwa od 28 marca do 20 kwietnia 2021 roku do godziny 23:00
 4. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 27 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem FanPage Organizatora.
 5. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

§ 3 – Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu ulubionej serii gier w kategorii „bijatyka” w dowolnej formie opisu, wiersza lub rymowanki.
 2. W konkursie zostanie wybrany jeden (1) zwycięzca.
 3. Pracownicy firmy Organizatora i Fundatora wybiorą prace, która ich zdaniem jest najbardziej kreatywna i trafna, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

§ 4 – Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest gra Soul Calubur VI Collector’s Edition na platformę Xbox One.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Fundatora lub może zostać przesłana kurierem.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage oraz opublikować zwycięską pracę na tablicy.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5 – Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6 – Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://kolekcjonerki.com